Interventies

Kinderen tot en met 12 jaar

Het PIT is gericht op kinderen van 5 tot 12 jaar met probleemgedrag dat zich naar buiten richt, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. Het doel is om dit gedrag vroegtijdig bij te sturen, zodat voorkomen kan worden dat kinderen op latere leeftijd afglijden in bijvoorbeeld de criminaliteit. Het PIT steunt sterk op de wetenschap en werkt nauw samen met gedragswetenschappers van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over het PIT vind je op deze pagina.

BASTA! is een ambulante methode om te voorkomen dat kinderen onder de 12 jaar delictgedrag ontwikkelen of herhalen. De interventie richt zich daarbij op het kind, de opvoeders, de school en de buurt waarin de kinderen wonen. BASTA! is als goed onderbouwde interventie opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJI.

Meer informatie vind je hier.

Kapot Sterk is een preventief onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 waarin veerkracht, verleidingen en positiviteit centraal staan. Kinderen weten na Kapot Sterk onder andere hoe groepsdruk werkt, hoe ze hiermee om moeten gaan en wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. Ze hebben handvatten gekregen om hun dromen en ambities na te jagen.

Kapot Sterk wordt door Dealbreakers gratis beschikbaar gesteld aan basisscholen in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.
Meer weten? Mail naar Dealbreakers@denhaag.nl

Rots en Water richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om). De methode is gericht op kinderen en jongeren tussen de 9 en 18 jaar.

De effectiviteit van Rots en Water in het onderwijs (PO en VO) is meermaals bewezen in verschillende grootschalige wetenschappelijke onderzoeken. De methode wordt wereldwijd toegepast.

Meer weten? Bekijk de website voor meer informatie.

Er is nog (te) weinig aandacht voor jongeren die gedwongen worden criminele handelingen te verrichten. BUIT in de klas is gemaakt voor én met jongeren vanaf 10 jaar met als doel om verschillende vormen van uitbuiting te voorkomen en jongeren weerbaarder te maken tegen uitbuiting.

In het lespakket BUIT komen de thema’s ‘criminele uitbuiting’ en ‘seksuele uitbuiting’ aan bod. Bij beide thema’s bekijken jongeren een film en kunnen ze daarna via een app gesprek ‘praten’ met de personages uit die film.

BUIT in de klas is ontwikkeld in opdracht van Noord-Holland Samen Veilig in samenwerking met een groot aantal organisaties, waaronder Garage2020, het RIEC-Noord-Holland, het team mensenhandel van de politie-eenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, het Kenniscentrum LVB,  het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel, de PO-raad en de VO-raad.

BUIT ook inzetten in de klas? Je kunt hier het gratis lespakket aanvragen.

Zelfredzaamheid is belangrijk om gezond en veilig te blijven. In de Risk Factory beleven basisschoolleerlingen van groep 8 risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Met realistische en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, en 112 bellen ervaren ze (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

Kinderen kunnen deelnemen aan de Risk Factory op 3 plekken: Midden- en West Brabant
Noord Limburg
Enschede

Jongeren tot en met 18 jaar

Het onderwijs staat op dit moment voor grote uitdagingen en kampt met personeelstekorten. Om docenten te ontzorgen en ondersteunen in hun pedagogische rol, is Indicator ontwikkeld. Indicator helpt scholen bij het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag en het nadenken over interventies die de school, klas en het individu kunnen versterken. De tool is gericht op complexe maatschappelijke thema’s, zoals crimineel gedrag, seksuele en financiële uitbuiting, huiselijk geweld, complotdenken en radicalisering.

Nieuwsgierig? Lees hier meer over Indicator.

Dat sporten goed voor je is, weten we natuurlijk al lang. Maar naast gezondheidsvoordelen levert het je ook een langdurig sterk netwerk op waar je op kunt terugvallen, bijvoorbeeld wanneer je een stageplek of baan zoekt.

Positief perspectief is heel belangrijk, want als je alleen maar hoort wat je niet mag doen, hoe weet je dan waar te beginnen?TurnOver is een intensief hersteltraject voor jongeren vanaf 12 jaar die vastgelopen zijn in hun leven. Door sport als middel in te zetten, biedt het traject hen weer perspectief.

Bekijk de website voor meer informatie.

Je sport omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst. Dat is waar Alleen Jij Bepaalt voor staat.

AJB biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Ze zorgen voor een positieve ontwikkeling van jongeren door hen kennis te laten maken met sport.

Meer informatie? Neem een kijkje op de website.

In de escaperoom Foute Centen worden jongeren geconfronteerd met klussen waarmee ze snel geld kunnen verdienen en zien ze de criminele wereld die hierachter schuilgaat. Doel van het spel is dat zij situaties herkennen waarin zij geronseld worden door drugscriminelen en zij hierin ‘nee’ kunnen zeggen.

Foute Centen kent twee versies: voor 12 tot en met 15 jaar en van 16 tot en met 18 jaar. Na afloop gaat de begeleider (bij voorkeur een jongerenwerker) met de jongeren in gesprek over wat ze hebben gezien in het spel en in hoeverre dit herkenbaar is uit hun eigen omgeving. Het spel geeft docenten inzicht in wat leerlingen weten en meemaken als het gaat om drugscriminaliteit.

Veel RIEC’s, waaronder het RIEC Den Haag, hebben de escaperoom tot hun beschikking. Dealbreakers biedt de interventie kosteloos aan in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Mail naar Dealbreakers@denhaag.nl voor meer informatie.

Hier vind je meer informatie over de interventie.

Het #Alertprogramma zet in op het voorkomen dat jongeren de eerste stappen zetten richting criminaliteit. Dat doet het programma door jongeren en het netwerk om hen heen door middel van concrete en actuele voorbeelden te leren hoe het eraan toe gaat in de criminele wereld, hoe je criminaliteit herkent en hoe je moet handelen als je hiervoor benaderd wordt.

De les van #Leerlingalert is geschikt voor jongeren vanaf de derde klas en studenten op het mbo. Om ook ouders voor te lichten op het onderwerp is #Ouderalert beschikbaar en voor docenten is er #Docentalert. Op dit moment wordt ook een variant voor sportcoaches ontwikkeld.

Dealbreakers biedt het Alertprogramma als onderdeel van de doorlopende leerlijn kosteloos aan in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Mail Dealbreakers@denhaag.nl voor meer informatie.

In de voorlichting De kosten van snel geld verdienen: weerbaar tegen ondermijning leren jongeren over de gevaren van ondermijnende criminaliteit en krijgen ze handvatten aangereikt om zich weerbaar op te stellen. De voorlichting wordt gegeven door Halt en duurt een lesuur.

De voorlichting van Halt is het meest geschikt voor leerlingen in de tweede klas. De interventie kan ook worden ingezet op het mbo en worden aangeboden aan ouders.

Dealbreakers biedt de les van HALT als onderdeel  van de doorlopende leerlijn kosteloos aan in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Mail Dealbreakers@denhaag.nl voor meer informatie.

Stichting Confro maakt voorstellingen, trainingen en lesprogramma’s met als doel het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en taboes. Op een laagdrempelige en speelse manier creëren ze een omgeving waarin jongeren zich veilig voelen om hun verhaal te delen. Twee thema’s waarop de voorstellingen zich richten zijn drugs en messengeweld. Confro kan ook een voorstelling maken op basis van wat er speelt in de klas of op school.

Deze interventie is geschikt voor leerlingen vanaf de vierde klas en op het mbo. De inhoud van de voorstelling kan worden aangepast op de doelgroep en situaties van in de klas.

Dealbreakers biedt het Confrotheater als onderdeel  van de doorlopende leerlijn kosteloos aan in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Mail Dealbreakers@denhaag.nl voor meer informatie.

Wie Grijpt In?’ is een lesprogramma waarin officieren van justitie en studenten rechten met leerlingen in gesprek gaan over hun eigen rol in een veilige samenleving. Het programma is geschikt voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs en het MBO.

De interventie daagt jongeren uit om, aan de hand van thema’s en onderwerpen die raakvlakken hebben met hun eigen leefwereld, na te denken over de Nederlandse rechtstaat, een veilige samenleving en hun eigen rol in de samenleving.

Zie voor meer informatie de website van het OM.

Zicht is een korte maar indringende film waarin de kijker wordt meegenomen in de belevingswereld van jongeren en ouders die in aanraking zijn (geweest) met ondermijnende criminaliteit.

Het doel van de film is het gesprek op gang brengen over weerbaarheid en het voorkomen van afglijden in het criminele circuit. Daarnaast kan de film werken als breekijzer om verbindingen te leggen tussen verschillende domeinen binnen overheden en andere partners die een rol spelen in dit speelveld.

De film ZICHT is vanwege privacy redenen afgeschermd en alleen via een toolkit te gebruiken en te kijken. Heb je vragen hierover of wil je gewoon even brainstormen hoe jij de toolkit in je werk kunt gebruiken? Stuur dan een mail naar weerbarejeugd@taskforce-riec.nl.

Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld door de politie en de Peter Faber Stichting voor leerlingen van groep 8 en het voortgezet onderwijs.

Het programma is gericht op misdaadpreventie en laat politie, andere rolmodellen en zelfs ex-gedetineerden voor de klas in gesprek gaan met de leerlingen.

Kijk op Epjo.nl voor meer informatie.

Incidenten oplossen met, door en voor jongeren heeft veel meer impact dan alleen te oordelen.

Stichting Jongerenrechtbanken leidt leerlingen van een school op om zelf licht strafbare feiten en conflicten binnen en rondom school op een herstelgerichte/duurzame manier op te lossen. Het is een project van, voor en door jongeren zelf, zonder tussenkomst van politie en justitie.

Tientallen scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland doen al mee. De jongerenrechtbank ook inzetten binnen jouw gemeente? Lees meer over het initiatief op de website.

Jongeren tot en met 27 jaar

Waar Turnover zich meer richt op de 18- doelgroep, doet De Harde Leerschool dat voor mensen tussen de 18 tot aan 99. De Harde Leerschool biedt deelnemers een programma, kort en krachtig, dat mensen helpt om weer ‘back on track’ te komen. Terug in de maatschappij, mentaal sterk, fit en weerbaar. Daarbij wordt rugby ingezet als middel, maar het is geen vereiste om sportief of fit te zijn.

De Harde Leerschool is in het hele land actief. Nieuwsgierig geworden? Bekijk de website en neem contact met ze op!

We zijn een beetje bevooroordeeld, omdat Dealbreakers samenwerkt met Team Stedelijke Jeugdaanpak (SJA) in Leiden. We noemen het hier toch, omdat het concept inspiratie kan geven voor andere gemeenten.

De SJA is in 2019 ontstaan uit de behoefte van zowel de politie als de gemeente om gezamenlijk met betrokken partners in te kunnen spelen op signalen/zorgen over jongeren tot 27 jaar.

De aanpak kenmerkt zich door het zoeken en vinden van creatieve oplossingen binnen het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het onderwijs. Onder het mom ‘niks doen is geen optie’ laat team SJA niet los totdat er een goede oplossing is. Zowel preventief als repressief en alles wat daartussen zit.

Wil je meer weten? Mail naar het team via stedelijkejeugdaanpak@leiden.nl

IPTA is een variant op de Stedelijke Jeugdaanpak en is de afkorting voor Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid. Het is een integrale persoonsgerichte aanpak om kwetsbare jongeren (16-27 jaar) toe te leiden naar school of werk.

Met IPTA pak je aan wat nodig is, zonder te problematiseren. Jongeren worden alle levensgebieden geholpen en begeleid door een persoonlijke coach die hun taal spreekt.

Meer info kun je vinden op IPTA: Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

ADAMAS Amsterdam is een netwerk van mensen die ‘de straat’ kennen en die opkomen voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Jongeren die nog maar moeilijk bereikt worden, omdat ze teleurgesteld zijn en woedend. Gehard door weerstand en conflict. De positieve rolmodellen, ofwel Credible Messengers, inspireren en ondersteunen jongeren om positieve keuzes te maken in hun leven.

Meer weten? Bekijk de website.

Als jongeren een positief toekomstperspectief hebben en zich gezien, gehoord en gewaardeerd in de samenleving voelen, is de kans groter dat zij op het rechte pad blijven.

Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een groot landelijk programma van het ministerie van OCW. Het biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en iets te doen voor een ander. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid.

Inmiddels zijn al ruim 5000 organisaties aangesloten en hebben zo’n 60.000 jongeren meegedaan. Benieuwd hoe je MDT kan inzetten op jouw school of binnen jouw gemeente of organisatie?
Bekijk de website voor de mogelijkheden.

 

Jongeren vertegenwoordigen een belangrijke stem in de complexe vraagstukken van onze tijd. Om tot oplossingen te komen hebben we hun ervaringen, ideeën en oplossingen hard nodig.

Crimelabs biedt scholen (vo en vervolgonderwijs), gemeenten en veiligheidspartners een kans om met jongeren samen te werken aan het oplossen van vraagstukken gericht op veiligheid. In verschillende workshopsessies onderzoeken zoeken jongeren onder begeleiding van de trainers Kennisland en Young Perspectives wat er speelt in hun omgeving en ontwerpen zij oplossingen. Hun ideeën pitchen zij aan beleidsmakers, docenten en veiligheidsprofessionals, die deze in de praktijk kunnen uitvoeren.

Met Crimelabs ontwikkelen jongeren skills als onderzoek doen en samenwerken, zijn zij actief bezig met het onderwerp veiligheid en wordt dit onderwerp bespreekbaar gemaakt in de klas. Daarbij wordt de stem van jongeren beter vertegenwoordigd in het beleid dat over hun gaat en krijgen gemeenten oplossingsrichtingen die aansluiten op wat jongeren nodig hebben.

Meer weten? Lees het artikel over de pilot van Crimelabs in Arnhem.

Stichting Young Perspectives (YOPE) zet zich in voor jongeren in én na detentie. Met behulp van creatieve methoden – van spoken word tot social design – staat het perspectief van jongeren centraal in alles wat YOPE doet. De docenten, mentoren en ervaringsdeskundige experts van YOPE ontmoeten jongeren in gesloten (forensische) instellingen. Naast deze lesprogramma’s in detentie of gesloten jeugdhulp, werkt de organisatie ook aan trainings- en adviesopdrachten voor professionals en geeft directe ondersteuning aan jongeren.

Binnen het Expert-programma van YOPE worden jongeren die ervaring hebben met detentie opgeleid tot ervaringsdeskundig expert. Zij zetten hun eigen ervaringen en ideeën in om forensische professionals te trainen en adviseren voor een beter jeugdrecht- en zorgsysteem. Ze krijgen betaald voor hun advies en doen werkervaring op. Zo kan YOPE een springplank zijn naar toekomstig werk of een studie.

De podcastserie van Dealbreakers is het resultaat van een waardevolle samenwerking met de experts en coaches van YOPE. In 2024 blijven YOPE en Dealbreakers de handen ineenslaan binnen het project Crimelabs van Kennisland.

Meer weten? Op de website van YOPE lees je meer over onder andere de visie, werkwijze en activiteiten van de organisatie.

Ouders/verzorgers

In Nieuwegein is maandenlang geïnvesteerd in het opbouwen van een relatie met de moeders in de wijken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er behoefte was aan concrete tools om hun eigen positie te versterken. Daaruit is deze training ontstaan.

De moedertraining is een cultureel-sensitieve training van 8 sessies, waarbij het versterken van de weerbaarheid van moeders centraal staat. Ouders leren signalen van risicovol of crimineel gedrag te herkennen en hiernaar te handelen.

Meer informatie over de training is op te vragen bij Straatwaarden (RIEC Midden Nederland) via info@riec-mn.nl

Criminaliteit is vaak dichterbij dan je denkt. Hoe weet je als ouder dat je kind zich bezighoudt met criminaliteit? En wat kun je dan doen? Hoe ga je samen in gesprek?

#Ouderalert is een les speciaal voor ouders. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgen ze tips over hoe ze criminaliteit kunnen  herkennen. En hoe ze hun kind kunnen helpen als criminaliteit een rol speelt in zijn/haar leven of bij vrienden.

#Ouderalert is onderdeel van het Alertprogramma. De les kan fysiek of digitaal worden gegeven en duurt 90 minuten. Via Dealbreakers kan de les kosteloos beschikbaar gesteld worden in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

Bekijk de website voor meer informatie of mail naar Dealbreakers@denhaag.nl.

Stichting De Moeder is de Sleutel is een zelfhulporganisatie die bestaat uit moeders die stuk voor stuk ervaringsdeskundige zijn. Moeders met verschillende achtergronden, maar met gemeenschappelijke deler dat zij veelal zonen hebben die het verkeerde pad op dreigen te gaan.

Moeder is de Sleutel biedt een platform om de cruciale rol als ouder te herpakken en de regie te behouden. Het doel is om als ouder gehoord en gezien te worden door zowel gezinsleden als de hulpverlenende partijen die bij het gezin betrokken zijn geraakt.

Meer weten? Bekijk de website en luister naar de Dealbreakers-podcastlevering waarin Lize Korpershoek in gesprek gaat het moeder en initiatiefnemer Diana Sardjoe.